W Poradni działa Zespół Orzekający, który wydaje orzeczenia o potrzebie:

  • kształcenia specjalnego;
  • indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego;
  • indywidualnego nauczania; WAŻNE
  • zajęć rewalidacyjno – wychowawczych zespołowych/indywidualnych.

Zespół wydaje także opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Orzeczenia (oraz opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka) są wydawane dzieciom mieszkającym w rejonie działania Poradni (dotyczy dzieci od urodzenia do podjęcia edukacji przedszkolnej lub nauki szkolnej) oraz dzieciom/młodzieży uczęszczającej do przedszkoli i szkół działających w rejonie naszej Poradni.

Zespół Orzekający pracuje w siedzibie Poradni przy ul. Kaspijskiej 16a. Tu należy składać wnioski o orzeczenie wraz z dodatkową potrzebną dokumentacją (np. opinia ze szkoły na temat dziecka, zaświadczenie lekarskie) oraz odbierać orzeczenia.

Szczegółowe informacje dotyczące wymaganej dokumentacji (oraz o innych kwestii związanych  z procedurą otrzymania orzeczenia) uzyskają Państwo bezpośrednio w sekretariacie lub pod numerem telefonu (22) 642 69 20, a także u psychologa Poradni opiekującego się placówką, do której uczęszcza dziecko. Rodzice mogą wziąć udział w posiedzeniu zespołu w trakcie omawiania wniosku.

Z prawej strony znajdziecie Państwo wzór wniosku i zaświadczenia lekarskiego.

Wnioski rodziców/opiekunów Zespół rozpatruje w każdy czwartek
w godzinach: 9.00 – 12.00. w okresie od września do końca czerwca każdego roku.

Zespół Orzekający działa w oparciu o rozporządzenie MEN w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez Zespoły Orzekające dzieciom niepełnosprawnym, zagrożonym niedostosowaniem społecznym oraz niedostosowanych społecznie – DZ.U. 2017 poz.1743, oraz rozporządzenie w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży – DZ. U. 2017, poz. 1616.