Terapia Pedagogiczna to oddziaływanie za pomocą środków pedagogicznych (wychowawczych i dydaktycznych) na przyczyny i przejawy trudności dzieci w uczeniu się, mające na celu eliminowanie niepowodzeń szkolnych oraz ich ujemnych konsekwencji.

Celem nadrzędnym terapii pedagogicznej jest stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego dzieciom z trudnościami rozwojowymi, rozwoju na miarę ich możliwości.

Oddziaływania terapeutyczne skupiają się na: usprawnianiu zaburzonych funkcji istotnych w opanowaniu umiejętności czytania i pisania, rozwijaniu myślenia matematycznego,  budowaniu pozytywnych emocji związanych z procesem uczenia się, aktywizowaniu wszystkich właściwości intelektualnych i osobowościowych, stwarzaniu okazji do odnoszenia sukcesu, wzmacnianiu i podnoszeniu samooceny ucznia.

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne prowadzone są dla dzieci, młodzieży, u których stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się uniemożliwiające uzyskanie osiągnięć wynikających z posiadanego potencjału intelektualnego.

Terapia pedagogiczna prowadzona jest w formie zajęć indywidualnych, zajęć grupowych (warsztaty ortograficzne, warsztaty grafomotoryczne) bądź konsultacji terapeutycznych w zależności od rodzaju i stopnia nasilenia stwierdzonych trudności u ucznia.

Spotkania  odbywają się cyklicznie, składają się z odpowiednio dobranych ćwiczeń, gier i zabaw.