Integracja sensoryczna to organizacja wrażeń zmysłowych dokonywana przez mózg w celu wytworzenia reakcji adaptacyjnej na wymagania otoczenia. W tym procesie informacje płynące ze wszystkich zmysłów są przez mózg segregowane, rozpoznawane, interpretowane, łączone ze sobą i kojarzone z wcześniejszymi doświadczeniami. Adekwatna integracja sensoryczna jest podstawą prawidłowego rozwoju dziecka i to od niej są zależne takie procesy jak: koordynacja ruchowa, praksja, percepcja wzrokowa i słuchowa czy mowa. Nasze układy zmysłowe współdziałają ze sobą, wpływając na siebie i pomagając sobie wzajemnie w wykonywaniu zadań związanych z codziennym funkcjonowaniem. Zarówno niewielkie jak i poważne deficyty percepcyjnego układu zmysłowego mogą wpływać niekorzystnie na naukę szkolną, umiejętność zabawy, zdolności ruchowe czy mowę.

 Ważniejsze wskazania do terapii:

 • nadwrażliwość na dotyk, ruch, bodźce wzrokowe i słuchowe
 • zbyt mała wrażliwość na dotyk, ruch, bodźce wzrokowe i słuchowe
 • zbyt wysoki lub zbyt niski poziom aktywności
 • problemy z koordynacją
 • trudności z koncentracją, impulsywność
 • opóźnienia w rozwoju mowy lub zdolności językowych
 • opóźnienia w rozwoju zdolności ruchowych (mała i duża motoryka)
 • problemy z nauką
 • niskie poczucie własnej wartości.
 • kłopoty z dobrą organizacją
 • kłopoty z zachowaniem
 • autyzm
 • ADHD
 • zespół Downa
 • porażenie mózgowe

Przeciwwskazania do terapii:

 • świeże urazy wymagające zaopatrzenia medycznego – złamania, zwichnięcia, skręcenia stawów, krwotoki.

 Terapeuci Integracji Sensorycznej: mgr Katarzyna Jakubik, mgr Ewelina Stańczak-Radziak, mgr Agnieszka Zielińska, mgr Joanna Adamska, mgr Anna Oleksiak.

Zasady przyjęcia pacjentów na zajęcia terapeutyczne metodą integracji sensorycznej (SI) w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 8 w Warszawie

W roku szkolnym 2023/2024 na zajęcia integracji sensorycznej przyjmowane są w pierwszej kolejności dzieci posiadające zalecenia do terapii si zawarte w Orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego. Dzieci kierowane są przez placówki oświatowe, które nie mają możliwości realizacji zaleceń w tym zakresie.

Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu dzieci na zajęcia podejmuje Dyrektor Poradni w porozumieniu z Zespołem Terapeutów SI.

Rodzice dzieci zakwalifikowanych na terapię SI mają obowiązek dostarczyć w terminie 30 dni od rozpoczęcia zajęć zaświadczenie od neurologa o braku przeciwwskazań do udziału w terapii integracji sensorycznej (nie starsze niż trzy miesiące; jest ono potrzebne przed rozpoczęciem terapii SI).

W dniu 29 września na stronie Poradni pojawi się informacja o ewentualnych wolnych miejscach.

Zasady uczestnictwa w zajęciach SI dla Rodziców

Do pobrania:
Wniosek o przyjęcie na zajęcia terapeutyczne metodą integracji sensorycznej

Dokumenty do diagnozy SI