Integracja sensoryczna to organizacja wrażeń zmysłowych dokonywana przez mózg w celu wytworzenia reakcji adaptacyjnej na wymagania otoczenia. W tym procesie informacje płynące ze wszystkich zmysłów są przez mózg segregowane, rozpoznawane, interpretowane, łączone ze sobą i kojarzone z wcześniejszymi doświadczeniami. Adekwatna integracja sensoryczna jest podstawą prawidłowego rozwoju dziecka i to od niej są zależne takie procesy jak: koordynacja ruchowa, praksja, percepcja wzrokowa i słuchowa czy mowa. Nasze układy zmysłowe współdziałają ze sobą, wpływając na siebie i pomagając sobie wzajemnie w wykonywaniu zadań związanych z codziennym funkcjonowaniem. Zarówno niewielkie jak i poważne deficyty percepcyjnego układu zmysłowego mogą wpływać niekorzystnie na naukę szkolną, umiejętność zabawy, zdolności ruchowe czy mowę.

Ważniejsze wskazania do terapii:

 • nadwrażliwość na dotyk, ruch, bodźce wzrokowe i słuchowe
 • zbyt mała wrażliwość na dotyk, ruch, bodźce wzrokowe i słuchowe
 • zbyt wysoki lub zbyt niski poziom aktywności
 • problemy z koordynacją
 • trudności z koncentracją, impulsywność
 • opóźnienia w rozwoju mowy lub zdolności językowych
 • opóźnienia w rozwoju zdolności ruchowych (mała i duża motoryka)
 • problemy z nauką
 • niskie poczucie własnej wartości.
 • kłopoty z dobrą organizacją
 • kłopoty z zachowaniem
 • autyzm
 • ADHD
 • zespół Downa
 • porażenie mózgowe

Przeciwwskazania do terapii:

 • świeże urazy wymagające zaopatrzenia medycznego – złamania, zwichnięcia, skręcenia stawów, krwotoki.

Terapeuci Integracji Sensorycznej: mgr Katarzyna Jakubik, mgr Ewelina Stańczak, mgr Agnieszka Zielińska, mgr Katarzyna Golec, mgr Joanna Adamska, mgr Katarzyna Kunka.

Zasady przyjęcia pacjentów na zajęcia terapeutyczne metodą integracji sensorycznej (SI) w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 8 w Warszawie

 1. Nabór na zajęcia terapeutyczne SI odbywa się raz w roku.
 2. Podstawą do kwalifikacji dziecka na zajęcia terapeutyczne jest diagnoza procesów integracji sensorycznej (inaczej: ocena rozwoju procesów integracji sensorycznej).
 3. Diagnoza SI będąca podstawą ubiegania się o przyjęcie na zajęcia terapeutyczne może być wykonana w innej placówce państwowej lub prywatnej. Poradnia zastrzega sobie prawo do indywidualnej konsultacji dziecka, które posiada diagnozę z innej placówki niż Poradnia nr 8, lub w przypadku gdy diagnoza jest z okresu dłuższego niż 12 miesięcy, przed procesem kwalifikacji na zajęcia.
 4. Na zajęcia przyjmujemy dzieci zamieszkujące (dotyczy dzieci nie objętych jeszcze opieką placówki oświatowej) lub uczęszczające do placówek w rejonie działania naszej Poradni.
 5. Na zajęcia przyjmowane są dzieci, które ukończyły 3 rok życia, a nie ukończyły 8 lat. Dzieci do 5 roku życia mają pierwszeństwo.
 6. Zapisy na terapię SI prowadzone są w sekretariacie Poradni przy ul. Kaspijskiej 16.
  Rodzic zobowiązany jest dostarczyć do sekretariatu:

  • wniosek o przyjęcie dziecka na zajęcia (wniosek do pobrania na dole strony);
  • diagnozę SI;
  • rodzice dzieci zakwalifikowanych na terapię SI będą mieli obowiązek dostarczyć zaświadczenie od neurologa o braku przeciwwskazań do udziału w terapii integracji sensorycznej (nie starsze niż trzy miesiące; jest ono potrzebne przed rozpoczęciem terapii SI).
 7. Na podstawie złożonych dokumentów powołany przez dyrektora Poradni zespół rozpatruje wnioski i określa listę osób przyjętych na zajęcia w zależności od stopnia zaburzeń. W skład zespołu wchodzą: dyrektor/zastępca dyrektora Poradni oraz wszyscy terapeuci SI zatrudnieni w Poradni.
 8. O wynikach rekrutacji Rodzice informowani są telefonicznie
 9. Terapia odbywa się raz w tygodniu i trwa 50 min.
 10. Zajęcia terapeutyczne trwają jeden cykl roku kalendarzowego – od września do czerwca.
Kryteria przyjęć na zajęcia Integracji Sensorycznej:
Podstawowym kryterium jest stopień zaburzeń SI wynikający z diagnozy zaburzeń integracji sensorycznej.
 1. Dzieci z zaburzeniami SI oraz opinią o wczesnym wspomaganiu lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, które nie korzystały w naszej Poradni z tego rodzaju zajęć.
 2. Dzieci z zaburzeniami SI, które wcześniej nie korzystały z terapii SI w naszej Poradni.
 3. Dzieci z zaburzeniami SI oraz opinią o wczesnym wspomaganiu lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, które złożyły ponowny wniosek o kontynuację zajęć.
 4. Dzieci z zaburzeniami SI, które złożyły ponowny wniosek o kontynuację zajęć.

Zasady uczestnictwa w zajęciach SI dla Rodziców

Do pobrania:
Wniosek o przyjęcie na zajęcia terapeutyczne metodą integracji sensorycznej

Dokumenty do diagnozy SI