1. DIAGNOZA

Zasady przyjmowania na diagnozy logopedyczne:

Zapisy na diagnozy logopedyczne prowadzone są przez Sekretariat przy ul. Kaspijskiej 16a tylko i wyłącznie TELEFONICZNIE w każdy ostatni piątek miesiąca na miesiąc kolejny (w miarę wolnych miejsc).

Przy zapisie prosimy o podanie daty urodzenia dziecka, nazwy placówki do której uczęszcza dziecko oraz celu konsultacji/diagnozy (np. czy diagnoza konieczna jest do orzecznictwa).

Diagnoza logopedyczna składa się z dwóch spotkań (w razie konieczności pogłębienia badań konieczne może być spotkanie kolejne).

Pierwsze spotkanie – tylko z rodzicem – wywiad logopedyczny, do którego prosimy przygotować aktualne istotne wyniki badań dziecka oraz przypomnieć sobie ważne fakty z historii rozwoju psychomotorycznego dziecka.

Drugie spotkanie – z dzieckiem (badanie właściwe). Obejmuje ono w zależności od wieku dziecka i zgłaszanego celu konsultacji, m.in. badanie budowy anatomicznej narządów artykulacyjnych dziecka, badanie zdolności rozumienia i nadawania mowy, jakości reakcji słuchowych oraz poziomu rozwoju artykulacji w odniesieniu do normy wiekowej oraz umiejętności komunikacyjnych.

Przed wizytą diagnostyczną wskazane jest (choć nieobligatoryjne) badanie słuchu fizycznego dziecka (na początek: audiometria impedancyjna i otoemisje akustyczne), co jest szczególnie istotne do postawienia właściwej diagnozy u dzieci niemówiących; u dzieci mających tendencję do częstych infekcji górnych dróg oddechowych i/lub uszu, z obciążonym wywiadem okołoporodowym).

  1. REKRUTACJA NA ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE

Rekrutację na terapię logopedyczną w PP-P nr 8 poprzedza diagnoza logopedyczna w Poradni lub w innej placówce.

Rekrutacja na zajęcia logopedyczne odbywa się raz w roku na początku września.

Zainteresowani Rodzice proszeni są o składanie:

– wniosku o przyjęcie na zajęcia logopedyczne (do pobrania na stronie ppp8.pl lub w sekretariacie przy ul. Kaspijskiej),

obowiązkowo kopii zaświadczenia na piśmie o wynikach diagnozy logopedycznej przeprowadzonej przez specjalistę z Poradni lub specjalistę spoza Poradni; np. w postaci informacji o wynikach badań logopedycznych czy opinii logopedycznej.

– ewentualnie dodatkowej istotnej dokumentacji dziecka, np. medycznej.

Dokumenty są przyjmowane w sekretariacie przy ul. Kaspijskiej przez dwa tygodnie (ostatni tydzień sierpnia – pierwszy tydzień września, 28.08.2023 – 9.09.2023 r.). 

Liczba miejsc na terapię logopedyczną jest ograniczona.

Kolejność składania wniosków nie ma znaczenia.

Wnioski i dokumentację rozpatrywać będzie Komisja Rekrutacyjna, która o wynikach poinformuje wszystkich do trzeciego tygodnia września, drogą mailową lub telefonicznie (prosimy o wyraźne wypełnianie we wniosku tych danych kontaktowych).

Szczegóły dotyczące godzin, terminu i formy zajęć będą uzgadniane osobiście
z zainteresowanymi rodzicami dzieci przyjętych.

Możliwość wyboru dnia i godziny spotkań jest ograniczona możliwościami grafikowymi pracowników.

Poradnia nie tworzy listy rezerwowej dzieci na zajęcia logopedyczne.

Jeśli w trakcie roku szkolnego zwolni się miejsce na terapię (rzadki przypadek), będą brane pod uwagę dzieci biorące udział we wrześniowej rekrutacji, które nie dostały się z powodu braku miejsc.

  1. TERAPIA LOGOPEDYCZNA

Zasady uczęszczania na terapię logopedyczną w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 8

Na terapię są przyjmowane wyłącznie dzieci z rejonu Poradni (Dolny Mokotów), które nie są objęte terapią logopedyczną w innych placówkach, a które zostały przyjęte na zajęcia w toku procesu rekrutacyjnego na początku września bieżącego roku szkolnego.

Mogą to być:

  • dzieci przedszkolne i szkolne – z placówek, w których nie ma logopedów,
  • dzieci przedszkolne i szkolne – z placówek, w których są logopedzi, ale stopień ich trudności logopedycznych dziecka wymaga dodatkowego wsparcia,
  • dzieci nieuczęszczające do przedszkola,
  • dzieci uczęszczające na zajęcia logopedyczne w Poradni – w wyjątkowych sytuacjach, gdy zespół logopedów Poradni stwierdzi konieczność kontynuowania rozpoczętej terapii, jednak w sumie nie dłużej niż 2 lata.

W wyjątkowych sytuacjach o jednorazowym przedłużeniu zajęć na kolejny rok szkolny decyduje zespół logopedów poradni.

            Zajęcia odbywają się w budynku Poradni przy ul. Kaspijskiej 16 A.

Zajęcia trwają od trzeciego tygodnia września do trzeciego tygodnia czerwca.

Trzykrotna nieobecność dziecka bez uzasadnienia powoduje wykreślenie z zajęć logopedycznych.

W uzasadnionych przypadkach, na zlecenie logopedy, rodzic zobowiązany jest do wykonania dodatkowych badań specjalistycznych (np. foniatra, audiolog, neurolog, psychiatra), niezbędnych do prowadzenia dalszej i skuteczniejszej terapii.

Na zajęcia przychodzą wyłącznie dzieci zdrowe (bez gorączki, bez kataru i kaszlu).

Liczba miejsc na terapię logopedyczną jest ograniczona.

Zajęcia prowadzą:

mgr Anna Sankowska, mgr Anna Nowakowska, mgr Agnieszka Fajkowska, mgr Katarzyna Jaworska-Vrba.

Wniosek o terapię logopedyczną