Pracownicy pedagogiczni

Dyrektor
Psycholog
ktyrajska@ppp8.pl
Ukończone studia:
 • Psychologia Stosowana - Instytut Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego na Wydziale Nauk o Wychowaniu, specjalności: psychologia zdrowia i psychologia kliniczna;
 • Studia podyplomowe - MBA dla kadry HR;
 • Studia podyplomowe – Psychologia Transportu;
 • Studium Diagnozy, Interwencji i Pomocy Psychologicznej w Przypadkach Wykorzystywania Seksualnego Dzieci;
 • Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach (I stopień).
Zakres działań w Poradni:
 • Diagnoza psychologiczna dzieci ze szkół podstawowych i młodzieży
 • Konsultacje psychologiczne dla rodziców i nauczycieli,
 • Porady wychowawcze dla rodziców,
 • Wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży,
 • Praca w Zespole Orzekającym.
Zastępca Dyrektora
Neurologopeda, terapeuta pedagogiczny
anowakowska@ppp8.pl
Ukończone studia:
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie, studia podyplomowe: Neurologopedia i wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, studia I i II stopnia na kierunku pedagogika specjalna, specjalność: logopedia
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, jednolite studia magisterskie na kierunku pedagogika ogólna, specjalność: pedagogika korekcyjna i wczesnoszkolna
  Ważniejsze szkolenia:
 • Ruch dla uczenia się. Move to Learn
 • Słuchowo-językowe funkcjonowanie dziecka na tle wymagań edukacyjnych
 • Usprawnianie dzieci z zaburzeniami słuchu i mowy
 • Szkolenie dla realizatorów programu „Przyjaciele Zippiego”
 • Wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się – szkolenie podstawowe (I i II stopień)
 • Terapia miofunkcjonalna wg A. Kittel
 • Mutyzm wybiórczy – podstawy teoretyczne, badania naukowe, diagnoza i terapia
 • Metoda Warnkego – trening percepcji słuchowej, mowy i prawidłowej pisowni
 • Diagnoza i terapia ręki – kurs I i II stopnia w ujęciu globalnym
 • Narzędzie M-CHAT-R/F do obserwacji dzieci w wieku 16-30 miesięcy
 • Wspomagania karmienia dzieci z MPD
 • Ocena funkcjonalna traktu ustno-twarzowego. Mioterapia
 • MNRI Integracja odruchów ustno-twarzowych dr S. Masgutowej, poziom I
 • Karty Oceny Logopedycznej Dziecka – KOLD – test do diagnozy dzieci w wieku od 1 miesiąca do ukończenia 9 roku życia. Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju mowy dziecka
 • Multifunction System – MFS
  Zakres działań w Poradni:
 • diagnoza i terapia logopedyczna
Zastępca Dyrektora
Psycholog
mreferda@ppp8.pl
Ukończone studia:
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski – Wydział Nauk Społecznych – Instytut Psychologii, specjalizacja: Psychologia kliniczna, osobowości, zdrowia i psychoterapii – studia magisterskie.
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski JP II – Wydział Nauk Społecznych – Instytut Psychologii – studia doktoranckie.
Ukończone kursy:
 • Kurs I stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.
Zakres działań w Poradni:
 • merytoryczna i organizacyjna opieka nad działalnością Zespołów Młodszego i Starszego Szkolnego działających w Poradni;
 • diagnoza psychologiczna dzieci w wieku szkolnym,
 • konsultacje dla rodziców i nauczycieli szkół podstawowych,
 • prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych dla dzieci ze szkół podstawowych,
 • praca w Zespole Orzekającym.
Pedagog, terapeuta integracji sensorycznej
jadamska@ppp8.pl
Ukończone studia:
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, kierunek: Pedagogika specjalna w zakresie pedagogiki terapeutycznej i wychowania przedszkolnego
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Studia Podyplomowe w zakresie Terapii pedagogicznej. System M.Montessori
Ukończone kursy i szkolenia:
 • SI I stopnia,
 • SI II stopnia,
 • Metoda Marianne i Christophera Knillów w pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • Umiejętności oralno-motoryczne a Terapia Integracji Sensorycznej
 • Zaburzenia integracji sensorycznej w ADHD
 • Spektrum Autyzmu w Teorii Integracji Sensorycznej
 • Terapia Ręki w Teorii Integracji Sensorycznej
Zakres działań w poradni:
 • Diagnoza i terapia integracji sensorycznej
Psycholog, Psychoterapeuta
 
Ukończone studia:
 • Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, kierunek: psychologia, specjalizacja: psychologia społeczna, specjalność: seksuologia
Ukończone studia podyplomowe:
 • Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne przy Szkole Wyższej Psychologii Społecznej
 • Szkolenie psychoterapeutyczne: Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej działające we współpracy z Oxford Cognitive Therapy Centre
Zakres działań w Poradni:
 • diagnoza psychologiczna młodzieży licealnej,
 • terapia indywidualna dzieci i młodzieży,
 • pomoc psychologiczna dla rodziców i uczniów,
 • konsultacje dla nauczycieli,
 • opieka psychologiczna w szkołach.
Psycholog
mbialobrzeska@ppp8.pl
Ukończone studia:
 • Uniwersytet im Adama Mickiewicza, kierunek: biologia, specjalność: antropologia
 • Uniwersytet Humanistyczno-społeczny SWPS- kierunek psychologia zmiany, specjalizacja: konflikt, kryzys, współpraca
 • Uniwersytet im Adama Mickiewicza, studia podyplomowe- psychologia pomocy
Ukończone kursy:
 • Coaching ICF (ACC), coaching VCC- Profi BiznesGroup
 • Coaching grupowy – Grupa TROP
 • Coaching kryzysowy-  Newlnight Elżbieta Kluska  
 • Doradztwo zawodowe –Entreno Placówka kształcenia Ustawicznego i Kształcenia Praktycznego
Zakres działań w Poradni:
 • ­diagnoza psychologiczna uczniów szkół podstawowych,
 • ­opieka psychologiczna w szkołach,
 • ­konsultacje i poradnictwo dla rodziców,
 • ­mediacje,
 • coaching rodzicielski
Psycholog, pedagog specjalny
kbochynska@ppp8.pl
Ukończone studia:
 • Psychologia społeczna, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Podyplomowe studia kwalifikacyjne z przygotowania pedagogicznego, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Studia podyplomowe na kierunku oligofrenopedagogika w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Wyszkowie
Kursy doskonalące i szkolenia:
 • Staż w Fundacji SYNAPSIS,
 • Diagnoza i terapia dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera,
 • Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz,
 • Twórcze metody we wspomaganiu manualnego rozwoju dziecka i terapii ręki,
 • Szkolenie modułowe dla specjalistów – TEACCH; praca z trudnymi zachowaniami; Trening Umiejętności Społecznych,
 • Kurs terapii SI I stopnia,
 • Kurs terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach I stopnia,
 • Mutyzm wybiórczy, szkolenie I i II stopnia,
 • Dziecko w sytuacji rozpadu rodziny,
 • Kształtowanie umiejętności interpersonalnych przez nauczycieli, mediacje i rozwiązywanie konfliktów,
 • Wykorzystywanie seksualne dzieci – jak pomóc i reagować,
 • Diagnoza dojrzałości szkolnej dzieci pięcio i sześcioletnich,
 • Mediacje,
 • Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach,
 • Kurs przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 • Pozytywna Dyscyplina.
Zakres działań w poradni:
 • Opieka psychologiczna w przedszkolu ogólnodostępnym i specjalnym,
 • Badania diagnostyczne dzieci w wieku przedszkolnym,
 • Konsultacje psychologiczne dla rodziców i nauczycieli,
 • Zajęcia psychoedukacyjne i terapeutyczne na terenie placówki.
Psycholog
mborkowska@ppp8.pl
Ukończone studia:
 • Uniwersytet Warszawski - Wydział Psychologii - specjalizacja: psychologia kliniczna,
 • Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli - Studium Pomocy Psychologicznej i Socjoterapii,
 • Wyższa Szkoła Społeczno - Ekonomiczna - Studia Terapii Pedagogicznej,
 • SPCh - Studium Psychoterapii - psychoterapia integratywna.
Kursy i szkolenia:
 • LESTR I stopień.
Zakres działań w poradni:
 • Opieka psychologiczna nad młodzieżą z niepublicznych szkół ponadpodstawowych,
 • Prowadzenie Warsztatów Umiejętności Wychowawczych dla rodziców.
Pedagog – specjalista terapii pedagogicznej
nauczyciel dyplomowany
ewadc@ppp8.pl
Ukończone studia:
 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Olsztynie, Wydział Humanistyczny, kierunek filologia polska
Ukończone studia podyplomowe:
 • Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olszynie, Studia Podyplomowe w zakresie Historii,
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Warszawie, Podyplomowe Studia Terapii Pedagogicznej.
 • Metoda Warnkego – kurs podstawowy uprawniający do prowadzenia diagnozy i treningu funkcji podstawowych z wykorzystaniem metody Warnkego.
Ważniejsze szkolenia:
 • SLI – specyficzne zaburzenia językowe – diagnoza, terapia, edukacja.
 • Zaburzenia przetwarzania słuchowego (C)APD. Nowe możliwości diagnozy i terapii.
 • Autyzm, Zespół Aspergera. Praca z dzieckiem z całościowymi zaburzeniami rozwoju w oparciu o techniki behawioralne.
 • Ortoptyka – podstawy rehabilitacji i diagnozy.
 • Doskonalenie techniki czytania u dzieci i dorosłych.
 • Dziecko z zaburzeniami koncentracji uwagi. Trening uważności – ćwiczenia praktyczne.
 • Nadwrażliwość słuchowa i szumy uszne u dzieci – wpływ na trudności w uczeniu się  i funkcjonowanie społeczno-emocjonalne.
 • Uprawnienia diagnostyczne Systemu Diagnostycznego SAT do posługiwania się w praktyce diagnostycznej Screeningowym Audiometrem Tonalnym z testami centralnymi -SAT.
 • Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach (stopień I) – szkolenie w trakcie.
Zakres działań w Poradni:
 • diagnoza pedagogiczna uczniów,
 • diagnoza funkcji podstawowych na poziomie centralnym w zakresie słyszenia (przetwarzania słuchowego), widzenia i motoryki z wykorzystaniem metody Warnkego;
 • terapia pedagogiczna (prowadzenie zajęć korekcyjno – kompensacyjnych dla uczniów, w tym również zajęć korekcyjno-kompensacyjnych z wykorzystaniem metody Warnkego).
Mgr filologii polskiej, terapeuta pedagogiczny, socjoterapeuta.
kestkowska@ppp8.pl
Ukończone studia:
 • Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki,
 • Wyższa Szkoła Nauk Społecznych Pedagogium, terapia pedagogiczna i socjoterapia,
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego, przygotowanie pedagogiczne.
Ukończone studia podyplomowe i kursy:
 • Uprawnienia diagnostyczne terapeuty pedagogicznego Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych.
Zakres działań w Poradni:
 • diagnoza pedagogiczna uczniów szkół podstawowych i szkół średnich,
 • prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów szkół podstawowych.
Neurologopeda, terapeuta integracji sensorycznej (SI)
afajkowska@ppp8.pl

Ukończone studia:
 • Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie – studia podyplomowe: Neurologopedia.
 • Pomagisterskie Studium Logopedyczne Uniwersytetu Warszawskiego – dyplomowany logopeda.
 • Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego – Filologia polska, specjalizacja: m. in. nauczycielska oraz logopedyczna.
Zakres działań w Poradni:
 • Diagnostyka logopedyczna.
 • Terapia logopedyczna w ramach WWR.
 • Zajęcia grupowe dla dzieci z ORM i zaburzeniami SI.
Wybrane szkolenia:
 • Karty Oceny Języka Dziecka Afatycznego – KOJD-AFA narzędzie do oceny jakościowej i planowania terapii
 • Karty Oceny Logopedycznej Dziecka – KOLD
 • Karty Oceny Słuchu Fonemowego (KOSF)
 • Ocena i uczenie wczesnych umiejętności komunikacyjnych małych dzieci
 • Techniki regulacji procesu ślinienia w logopedii 
 • Kids Skills
 • Dialog motywujący 
 • Niemowlak u logopedy – Miobobo
 • Metoda Zachowań Werbalnych,
 • Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji
 • Jak wspomagać dzieci z autyzmem w rozwijaniu funkcjonalnej komunikacji? Trzymodułowe szkolenie Synapsis
 • Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych, związanych z poborem pokarmów i nadawaniem mowy
 • Mutyzm selektywny
 • Terapia Krótkoterminowa Skoncentrowana na Rozwiązaniach. Wstęp do pracy z dzieckiem i rodziną
 • Szkolenie podstawowe w zakresie Programu Językowego MAKATON
 • Teoria i praktyka terapii psychomotorycznej wg Procus i Block
 • Terapia ręki u dzieci z głębszą niepełnosprawnością ruchową – II stopień
 • Terapia ręki – I stopień
 • AAC – Wspomagające i alternatywne metody porozumiewania się osób z poważnymi zaburzeniami komunikacji
 • Szkolenie I i II stopnia w zakresie terapii integracji sensorycznej
 • Zaburzenia mowy w przebiegu chorób neurodegeneracyjnych u dzieci i dorosłych
 • MFT 4-8 sTArs - terapia miofunkcjonalna w wieku 4-8 lat ze specjalną terapią zaburzeń artykulacyjnych głosek s/sz wg Niny Förster i A. Kittel
 • Doctor Vox Therapy Technique – technika wydłużająca trakt oddechowy
 • MFT 9-99 sTArs – terapia miofunkcjonalna dla osób w wieku 9-99 za specjalną terapią artykulacji s/sz wg A. Kittel
 • ETT-HNO Elastyczny Terapeutyczny Taping w logopedii podejście Esther de Ru
Psycholog
sfedziukovich@ppp8.pl
Ukończone studia:
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie - Wydział Pedagogiki i Psychologii, specjalizacja: psychologia kliniczna,
 • Centrum Szkolenia Zawodowego w Warszawie - Przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela (studia podyplomowe).
Kursy i szkolenia:
 • Trener treningu kontroli złości - Ośrodek Sukces,
 • Rozpoznawanie symptomów krzywdzenia dziecka - FDDS,
 • Zaburzenia neurorozwojowe - teoria i praktyka (ADHD, Autyzm, ZA) - Centrum Psychodia,
 • Trening koncentracji uwagi i pamięci - Ośrodek Edu-Mach,
 • Jak nauczyć dziecko ze spektrum autyzmu: przegrywania, czekania, dialogu i dzielenia się - Fundacja Pomoc Autyzm,
 • Rola witamin oraz makro i mikroelementów w żywieniu człowieka - Centrum Psychodia Diagnoza przemocy rówieśniczej - FDDS,
 • Mediator, ośrodek szkoleniowy przy Kancelarii Mediacyjnej - Edyta Borysiak,
 • Zachowania trudne u dzieci ze spektrum autyzmu - interwencja behawioralna - Fundacja Pomoc Autyzm,
 • Trener umiejętności społecznych - Ośrodek Sukces.
Zakres działań w poradni:
 • Diagnoza psychologiczna dzieci w wieku przedszkolnym,
 • Opieka psychologiczna w przedszkolach,
 • Porady wychowawcze dla rodziców.
 Psycholog
agodlewska@ppp8.pl
Ukończone studia:
 • Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej  – Wydział Psychologii, specjalizacja: psychologia społeczna
 • Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Studium Podyplomowe – Uprawnienia pedagogiczne
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna -Studia Podyplomowe – Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Centrum Integracji Sensorycznej – Studia Podyplomowe – Integracja Sensoryczna
Kursy i Szkolenia:
 • Kid’s Skills -Dam Radę
 • Dialog Motywacyjny
Zakres działań w Poradni:
 • diagnoza psychologiczna dzieci w wieku przedszkolnym,
 • porady wychowawcze dla rodziców,
 • opieka psychologiczna w przedszkolach,
 • zajęcia dla dzieci ( Akceptuję i Poznaję siebie i innych)
Pedagog specjalny, diagnosta i terapeuta pedagogiczny, terapeuta integracji sensorycznej
kgolec@ppp8.pl
Ukończone studia:
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, kierunek: Pedagogika specjalna, terapia pedagogiczna, surdopedagogika;
 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie, kierunek: Psychologia dzieci i młodzieży – w trakcie
 • Kursy i szkolenia:
  • Dwustopniowy kurs w zakresie diagnozowania, planowania i prowadzenia terapii integracji sensorycznej zakończone uzyskaniem uprawnień terapeuty integracji sensorycznej (PSTIS)
  • Terapia Ręki w Teorii Integracji Sensorycznej (Sensum Mobile)
  • Terapia ręki – formy pracy terapeutycznej w oparciu o teorie neurorozwojowe, funkcje wzrokowe (Proprio))
  • Dziecko wiotkie z obniżonym posturalnym napięciem mięśniowym – program i sposoby oddziaływań terapeutycznych (Proprio)
  • Obserwacja kliniczna w ujęciu fizjoterapeutycznym (Fundacja Okno)
  • Stymulacja przedsionkowa z włączeniem stymulacji systemu słuchowego i wzrokowego (Fundacja Okno)
  • Diagnoza procesów integracji sensorycznej (Fundacja Okno)
  • Smyko- Multisensoryka (Aleksandra Charęzińska Wspieranie Rozwoju Dzieci)
  • Prawidłowości i zaburzenia rozwoju sensomotorycznego dziecka- profilaktyka i interwencja (PSTIS)
  • Diagnostyka i Terapia Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego Metodą Neuroflow (Neuroflow ATS
  • Ortoptyka – podstawy diagnozy i rehabilitacji (CWRO)
Psycholog
mgolec@ppp8.pl
Ukończone studia:
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego – kierunek psychologia
 • Kurs Terapia Poznawczo-Behawioralna Dzieci i Młodzieży;
 • III-etapowe szkolenie Stosowana Analiza Zachowania;
 • Szkolenie dla realizatorów Programu „Przyjaciele Zippiego”;
Zakres działań:
 • diagnoza psychologiczna dzieci w wieku przedszkolnym
 • opieka psychologiczna w przedszkolach
 • porady wychowawcze dla rodziców,
 • zajęcia dla dzieci „Wierzę w siebie”,
 • zajęcia dla dzieci „Lubię być w grupie”
 • zajęcia dla dzieci „Przyjaciele Zippiego”
Psycholog
akrzystanek@ppp8.pl
Ukończone studia:
 • "Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach" - Edukacja i rewalidacja osób z autyzmem, zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju (studia podyplomowe)
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie – Psychologia (specjalizacja Psychologia kliniczna)
 • Uniwersytet Warszawski – Profilaktyka społeczna i resocjalizacja
Zakres działań w Poradni:
 • praca w zespole orzekającym
 • diagnoza psychologiczna dzieci ze szkół podstawowych,
 • konsultacje psychologiczne dla rodziców i nauczycieli,
 • wsparcie psychologiczne dla dzieci ze szkół podstawowych,
 • prowadzenie zajęć grupowych.
Psycholog
Nauczyciel dyplomowany
dgroszkowska@ppp8.pl
Ukończone studia:
 • Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, specjalizacja: psychologia międzykulturowa,
 • Uniwersytet Warszawski – Podyplomowe Studium Terapii i Treningu Grupowego, kierunek: Zastosowanie psychologicznego warsztatu grupowego (Szkoła Trenerów)
Ważniejsze szkolenia:
 • LETSR: I i II stopień Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach,
 • LETSR: Metoda Kids' Skills – Dam radę!
 • WTTS – Terapia Systemowa – roczny kurs podstawowy,
 • CM Partners Polska – roczny kurs – Mediacja konfliktów szkolnych i rodzinnych,
Zakres działań w Poradni:
 • diagnoza psychologiczna uczniów szkół podstawowych i liceów,
 • poradnictwo psychologiczne dla uczniów i rodziców,
 • terapeutyczne wsparcie psychologiczne dla młodzieży,
 • prowadzenie szkoleń dla Rad Pedagogicznych,
 • prowadzenie zajęć grupowych dla młodzieży,
 • mediacje.
Psycholog
dgubera@ppp8.pl
Ukończone studia:
 • Uniwersytet Warszawski – Wydział Psychologii, specjalizacja: psychologia kliniczna dziecka,
 • Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Pracownia Metod i Szkoleń Psychospołecznych – Studium Pomocy Psychologicznej i Socjoterapii.
Zakres działań w Poradni:
 • warsztaty dla rodziców „Szkoła dla rodziców i wychowawców”,
 • diagnoza psychologiczna dzieci w wieku przedszkolnym,
 • porady wychowawcze dla rodziców,
 • opieka psychologiczna w przedszkolach,
 • zajęcia dla dzieci („Ja w grupie”).
Pedagog
khanas@ppp8.pl
Ukończone studia:
 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Kielcach,
 • Instytut Badań Edukacyjnych – studia podyplomowe terapii pedagogicznej,
 • Wyższa Szkoła Zawodowa – studia podyplomowe Integracji Sensorycznej.
Kursy i szkolenia:
 • Terapia Integracji Sensorycznej I i II stopień,
 • Terapia ręki,
 • Metoda Warnkego,
 • Wykorzystanie ADOS – 2 w praktyce klinicznej.
Zakres działań w poradni:
 • diagnoza pedagogiczna uczniów,
 • diagnoza dyskalkulii,
 • diagnoza przetwarzania słuchowego metodą Warnkego.
Psycholog
bhomenda@ppp8.pl
Ukończone studia:
 • Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego – Psychologia Kliniczna Dziecka
Zakres działań w Poradni:
 • diagnoza psychologiczna dzieci z klas 0-VI,
 • konsultacje psychologiczne dla rodziców i nauczycieli szkół podstawowych,
 • prowadzenie zajęć stymulujących rozwój poznawczy dzieci 6-letnich (MTZI),
 • prowadzenie zajęć grupowych dla uczniów szkół podstawowych.
Pedagog specjalny, terapeuta integracji sensorycznej
kjakubik@ppp8.pl
Ukończone studia:
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, kierunek: Pedagogika specjalna w zakresie surdopedagogiki
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego, Studia Podyplomowe w zakresie Integracji Sensorycznej
 • Instytut Badań Edukacyjnych, Studia Podyplomowe w zakresie wychowania przedszkolnego
Ukończone kursy i szkolenia:
 • Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej, dwustopniowe szkolenie w zakresie diagnozowania, planowania i prowadzenia terapii integracji sensorycznej zakończone uzyskaniem uprawnień terapeuty integracji sensorycznej
 • Staż Diagnostyczny – Certyfikat w zakresie diagnozowania zaburzeń integracji sensorycznej
 • Umiejętności oralno-motoryczne a Terapia Integracji Sensorycznej
 • Zaburzenia integracji sensorycznej w ADHD
 • Spektrum Autyzmu w Teorii Integracji Sensorycznej
 • Terapia Ręki w Teorii Integracji Sensorycznej
 • Kurs języka migowego I, II, III stopnia.
Zakres działań w poradni:
 • Diagnoza i terapia integracji sensorycznej
psycholog, psychoterapeuta, trener.
katarzynajaworska@ppp8.pl
Ukończone studia:
 • SWPS w Warszawie, kierunek: psychologia, specjalizacja: kształtowanie i modyfikacja zachowania, SAZ,
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu, Przygotowanie pedagogiczne dla psychologów,
 • Instytut Analizy Grupowej „Rasztów” - Szkolenie w psychoterapii Indywidualnej i Grupowej (4-letnie), Instytut Analizy Grupowej Rasztów.
Kursy i szkolenia:
 • Trening Umiejętności Społecznych,
 • Kursy z zakresu diagnozy i terapii dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera.
Zakres działań w poradni:
 • Wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży,
 • Konsultacje z rodzicami,
 • Porady wychowawcze dla rodziców.
Neurologopeda, terapeuta zaburzeń przetwarzania słuchowego, w tracie specjalizacji w zakresie diagnozy i terapii neuromotorycznej (INPP).
kjaworska@ppp8.pl
Ukończone studia:
 • Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie, Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego: kierunek logopedia,
 • Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie, Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego: kierunek neurologopedia.
Kursy i szkolenia:
 • Neurogenoaspekt w diagnozie logopedycznej,
 • Metoda zachowań werbalnych,
 • Metoda werbotonalna w terapii logopedycznej,
 • Mutyzm wybiórczy (selektywny),
 • Logorytmika,
 • PECS - Picture Exchange Communication System, poziom 1,
 • Diagnoza i terapia zaburzeń przetwarzania słuchowego ,metodą „Neuroflow”
 • Diagnoza i terapia zaburzeń przetwarzania słuchowego metodą „Warnkego”,
 • Terapia psychomotoryczna wg Procus i Block,
 • Program Interwencyjny Sally Goddard Blythe oparty o integrację odruchów wczesnoniemowlęcych oraz ocenę neuromotorycznej gotowości do nauki testem przesiewowym INPP,
 • Identyfikacja i zaburzenia w rozwoju dziecka z FAS (płodowym zespołem alkoholowym).
Zakres działań w poradni:
 • Diagnostyka logopedyczna, w tym dla potrzeb Zespołu Orzekającego,
 • Terapia logopedyczna, w tym w ramach WWR,
 • Porady dla rodziców w zakresie zaburzeń przetwarzania słuchowego u dzieci i młodzieży,
 • Porady dla rodziców w ramach neuromotorycznej gotowości dziecka do nauki,
 • Zajęcia grupowe dla dzieci z ORM, z elementami psychomotoryki wg. Procus i Block.
Psycholog, konsultant psychoterapii pozytywnej transkulturowej osób w spektrum autyzmu, terapeuta, trener, interwent kryzysowy.
akaluba@ppp8.pl
Ukończone studia:
 • Uniwersytet Warszawski, psychologia, studia magisterskie, specjalizacja wychowawcza,
 • Psychoterapia Pozytywna Transkulturowa osób w spektrum autyzmu (PPT ASD) Leszczyńskie Centrum Psychoterapii Pozytywnej,
 • Studium Poradnictwa i Interwencji Kryzysowej IPZ (ścieżka specjalizacyjna: pomoc psychologiczna dla krzywdzonych dzieci),
 • Studium Socjoterapii i Pomocy Psychologicznej organizowane przez Ośrodek Metod i Szkoleń Psychospołecznych w Warszawie.
Wybrane szkolenia:
 • Developing Teacher Competences for the Future, training course (Canterbury, United Kingdom - which entitles her to be a teacher trainer),
 • Gry psychospołeczne MGS – Trainer and Facylitator of Positum MGS (Etion Perucca),
 • Interwencja kryzysowa w placówkach oświatowych (WCIES),
 • Praca z osobami w kryzysie i żałobie (Wanda Badura- Madej),
 • Praca z ofiarami nadużyć seksualnych i ich opiekunami (OPTA),
 • Wybrane problemy samobójstw dzieci i młodzieży (ETOH),
 • Dialog motywujący w pracy z dziećmi i młodzieżą (Akademia Motywacji i in.),
 • Kids’s skill – Dam radę!; Wybrane metody uczenia się i nauczania; Tutoring w pracy oświatowej (WCIES),
 • Taniec z nieznajomym – praca z osobami w spektrum autyzmu (Beata Chrzanowska –Pietraszuk),
 • Trening umiejętności wychowawczych ( wg Faber i Mazlish) dla specjalistów (Zofia Śpiewak),
 • Coatching i narzędzia coatchingowe w terapii (Małgorzata Rymkiewicz),
 • Wybrane zagadnienia współczesnej seksuologii i profilaktyki AIDS i innych STD, seksuologia rozwojowa (Wiesław Sokoluk),
 • Praca z dzieckiem zdolnym,
 • Regularnie uczestniczę w superwizjach wewnętrznych i zewnętrznych.
Zakres działań w poradni:
 • Konsultacje dla rodziców o charakterze edukacyjnym, wspierającym, interwencyjnym i terapeutycznym.
Psycholog
dkarwowska@ppp8.pl
Ukończone studia:
 • Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej – Wydział Psychologii, specjalizacja: psychologia kliniczna,
 • Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Studium Podyplomowe – Uprawnienia pedagogiczne,
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej - Studia podyplomowe - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wsparcie rodzin,
 • Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej – Integracja Sensoryczna I i II stopień.
Zakres działań w poradni:
 • diagnoza psychologiczna dzieci w wieku przedszkolnym,
 • opieka psychologiczna w przedszkolach,
 • porady wychowawcze dla rodziców,
 • zajęcia dla dzieci (Ja w grupie).
psycholog, terapeuta pedagogiczny, psychoterapeuta
pkicinska@ppp8.pl
Ukończone studia magisterskie:
 • SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, kierunek: psychologia, specjalizacja: kształtowanie i modyfikacja zachowania, SAZ
 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie Pedagogika, specjalizacja:: Doradztwo i terapia pedagogiczna
Studia podyplomowe i specjalizacyjne:
 • Psychoterapia Dzieci i Młodzieży, Państwowe Studia Specjalizacyjne w specjalizacji medycznej, afiliacja: Instytut Psychologii UKSW (w trakcie  II stopnia)
 • Socjoterapia, studia podyplomowe, WSZiP im. Chodkowskiej
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, studia podyplomowe, Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica
Kursy i Szkolenia:
 • Racjonalna Terapia Zachowań, Polskie Towarzystwo Psychologii Behawioralnej
 • Terapia behawioralna metodą Simontona, ABC emocji, Stowarzyszenie Simontonowskie
 • Kurs I stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach
 • Kids Skills „Dam Radę, Jestem z Ciebie Dumny”
 • Dialog Motywacyjny kurs wstępny
 • Kursy  z zakresu diagnozy i terapii dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera.
 • Kurs kwalifikacyjny, nauczycielski WDŻiR, MSCDN
Zakres działań w Poradni:
 • diagnoza psychologiczna dzieci w wieku przedszkolnym,
 • opieka psychologiczna w przedszkolach,
 • porady wychowawcze dla rodziców,
 • zajęcia dla dzieci „Akceptuję i Poznaję siebie i innych” ,
 • zajęcia dla dzieci „Ja w grupie”,
 • prowadzenie indywidualnych zajęć  stymulujących rozwój dzieci w ramach ZWWRD,
 • konsultacje dla nauczycieli przedszkolnych
Psycholog
mkoguc@ppp8.pl
Ukończone studia:
 • Wydział Psychologii Uniwersytet Warszawski – psychologia kliniczna dziecka
Zakres działań w poradni:
 • diagnoza psychologiczna dzieci ze szkół podstawowych,
 • konsultacje psychologiczne dla rodziców i nauczycieli szkół podstawowych,
 • prowadzenie zajęć stymulujących rozwój poznawczy dzieci 6 – letnich (MTZI), oraz prowadzenie zajęć grupowych dla uczniów szkół podstawowych.
Pedagog, terapeuta integracji sensorycznej
kkunka@ppp8.pl
Ukończone studia:
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, kierunek: Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna- studia magisterskie
Studia podyplomowe na kierunkach:
 • Terapia pedagogiczna z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka (APS)
 • Pedagogika specjalna z oligofrenopedagogiką (WSNOZ)
 • Integracja Sensoryczna (WSSP)
Ukończone kursy i szkolenia:
 • Dwustopniowe szkolenie w zakresie diagnozowania, planowania i prowadzenia terapii integracji sensorycznej zakończone uzyskaniem uprawnień terapeuty integracji sensorycznej (PSTIS)
 • Staż Diagnostyczny w zakresie diagnozowania zaburzeń integracji sensorycznej (Sensum Mobile)
 • Terapia Ręki I i II stopnia (aCentrum)
 •  Integracja bilateralna (ASTO)
 •  Sensomotoryczna Terapia Widzenia (ORTICUS Centrum terapii widzenia i rozwoju)
 •  Problematyka wczesnej interwencji i zdrowia psychicznego małych dzieci (Instytut Matki i Dziecka)
 • Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego jako nowe spektrum zaburzeń na poziomie CUN- Diagnoza i Terapia (Fonetika)
 • Wybiórczość pokarmowa w ujęciu sensoryczno- motorycznym (Szkoła Terapii Karmienia Od pestki do ogryzka)
 • Dziecko z wadą postawy w terapiach sensomotorycznych neurofizjologiczne aspekty diagnostyki oraz postepowania terapeutycznego u dziecka z wadą postawy ciała (Proprio)
 •  Ocena neurorozwojowa dziecka w zakresie odruchów oraz ich integracji w o.u.n. Sposoby oddziaływań terapeutycznych w aspekcie terapii SI (PSTIS)
 • Smyko- Multisensoryka (Aleksandra Charęzińska Wspieranie Rozwoju Dzieci)
 • Prawidłowości i zaburzenia rozwoju sensomotorycznego dziecka- profilaktyka i interwencja (PSTIS)
 • Terapia Ręki w Teorii Integracji Sensorycznej (Sensum Mobile)
  Zakres działań w poradni:
 • Diagnoza i terapia integracji sensorycznej

Logopeda, pedagog specjalny, specjalista wczesnej interwencji logopedycznej.
elesinska@ppp8.pl

Ukończone studia:
 • Uniwersytet Gdański - Podyplomowe Studia Wczesnej Interwencji Logopedycznej,
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, 5-letnie jednolite studia magisterskie, kierunek: pedagogika specjalna, specjalność: logopedia.
Wybrane szkolenia:
 • Karty oceny logopedycznej Dziecka- KOLD,
 • Skuteczne ćwiczenia w terapii jąkania,
 • Profilaktyka logopedyczna połączona z elementami metody Integracji Sensorycznej ,
 • Zabawy rozwijające komunikację językową dziecka,
 • Rola nazewnictwa w rozwoju mowy dziecka i zmniejszania ryzyka dysleksji, 
 • Zrozumieć zespół Aspergera,
 • Terapia Ręki, stopień I i II,
 • Zastosowanie Integracji Sensorycznej w zaburzeniach rozwoju mowy u dzieci od 3 r. ż,
 • Fizjoterapia w neonatologii,
 • Wykorzystanie elementów masażu Shantala w terapii logopedycznej,
 • Logorytmika- metoda wspomagająca motorykę, słuch i mowę dziecka,
 • Istota i terapia jąkania,
 • Opóźniony rozwój mowy,
 • Gry planszowe w terapii logopedycznej,
 • Dziecko dwujęzyczne w terapii logopedycznej,
 • Funkcje słuchowo-językowe w procesie uczenia się. Praca z dzieckiem z CAPD,
 • Terapia ręki u dzieci z głębszą niepełnosprawnością ruchową – II stopień,
 • Sygmatyzm interdentalny,
 • ADHD- jak rozpoznać, jak pomagać?,
 • Afazja- przyczyny, diagnoza, terapia,
 • Jak mówić do młodych ze spektrum żeby słuchali,
 • Wszystko o wędzidełku. W pigułce. Okiem praktyka,
Zakres działań w Poradni:
 • Diagnoza i terapia logopedyczna,
 • Terapia logopedyczna w ramach WWR,
 • Zajęcia grupowe dla dzieci z ORM z elementami logorytmiki.
pedagog, specjalista terapii pedagogicznej, socjoterapeuta
nauczyciel dyplomowany
elazarska@ppp8.pl
Ukończone studia:
 • Uniwersytet Warszawski, Wydział Pedagogiczny, kierunek pedagogika ogólna
 • Uniwersytet Warszawski, Wydział Pedagogiczny, Katedra Dydaktyki – kurs reedukacji
Ukończone studia podyplomowe, kursy, szkolenia : 
 • Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Ośrodek Metod i Szkoleń Psychospołecznych w Warszawie, Studium Pomocy Psychologicznej i Socjoterapii
 • Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych w Gdańsku uprawnienia diagnostyczne terapeuty pedagogicznego
 • Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej – Wstęp do rozpoznawania dysfunkcji procesów integracji sensorycznej jako przyczyny trudności rozwojowych dziecka
 • Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, Warszawski System Wspierania Uzdolnionych Wars i Sawa – Uczeń zdolny w szkole, Nauczycielskie sposoby rozpoznawania uczniów zdolnych
 • Centrum Rozwoju Edukacji A-Z – Matematyka w edukacji wczesnoszkolnej
 • Instytut Doskonalenia Autokreacja – Emisja głosu
 Zakres działań w Poradni: 
 • diagnoza pedagogiczna dzieci i młodzieży
 • terapia pedagogiczna dzieci i młodzieży – dysleksja, dysortografia, dysgrafia, zaburzenia koncentracji uwagi
 • terapia matematyczna dzieci i młodzieży – wspomaganie rozwoju umysłowego i  kształtowanie umiejętności matematycznych
Psycholog
mmajewska@ppp8.pl
Ukończone studia:
 • psychologia (specjalności psychologia kliniczna) - Uniwersytet SWPS
 • pedagogika - Uniwersytet Warszawski, Wydział Pedagogiczny
 • politologia - Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych

   Ukończone studia podyplomowe i kursy:
   Studia Podyplomowe Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS:
   • psychoterapeuta poznawczo – behawioralny (w trakcie  II stopnia).
   Kurs rekomendowany przez International Society of Schema Therapy
   • terapia schematu – kurs podstawowy
   Uniwersytet Warszawski, Wydział Pedagogiczny
   • wspomaganie Dzieci z Problemami Rozwojowymi,
   • kwalifikacje reedukatora, pedagoga terapeuty, pedagoga wspomagającego
   Pedagogium Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej w Warszawie
   • w zakresie socjoterapii (socjoterapeuta)
   Dodatkowe kursy kwalifikacyjne: TUS
  Zakres działań w poradni:
  • diagnoza psychologiczna dzieci przedszkolnych,
  • prowadzenie zajęć grupowych z zakresu rozwijania umiejętności społeczno – emocjonalnych
 • Psycholog
  mmajorowska@ppp8.pl
  Ukończone studia:
  • Studia magisterskie: psychologia - Akademia Ekonomiczno Humanistyczna w Warszawie
  • Studia podyplomowe: Seksuologia kliniczna (AEH); Przygotowanie pedagogiczne dla psychologów (WSNOZ); Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka (WSNOZ)
  Kursy/szkolenia
  • Staż terapeutyczny w ośrodku dla dzieci z autyzmem przygotowujący do pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą z ASD
  • Dziecko z mutyzmem wybiórczym w przedszkolu/szkole
  • Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego KORP
  • Diagnozowanie małych dzieci w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu
  • Terapia ręki
  • Narzędzie M-CHAT-R/F - praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju dziecka
  • TUS dla osób z zaburzeniami rozwoju
  • Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji osób z autyzmem
  • Metoda Ruchu Rozwijającego W.Sherborne - I stopień
  Zakres działań w poradni:
  • praca w zespole WWRD
  • prowadzenie zajęć indywidualnych z dziećmi w zakresie WWR
  • konsultacje z rodzicami w zakresie WWR
  • diagnoza psychologiczna dzieci w wieku przedszkolnym,
  • konsultacje psychologiczne dla rodziców,
  • opieka psychologiczna w przedszkolach,
  • prowadzenie zajęć grupowych dla dzieci,
  • diagnoza ADOS-2.
  Psycholog
  nauczyciel dyplomowany
  ematyszewska@ppp8.pl
  Ukończone studia:
  • Wydział Psychologii i Pedagogiki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, kierunek: psychologia, specjalność: psychologia zdrowia i choroby.
  Ważniejsze szkolenia:
  • Szkoła Treningu i Warsztatu Psychologicznego w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA.
  • Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach (stopień zaawansowany).
  • Akademia TROP: U!LIDER: Działanie-Relacje-Wiedza.
  • Studium Diagnozy, Interwencji i Pomocy Psychologicznej w Przypadkach Wykorzystywania Seksualnego Dzieci.
  Psycholog
  bmelaniuk@ppp8.pl
  Ukończone studia:
  • Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (specjalizacja: psychologia kliniczna);
  • Czteroletnie szkolenie z zakresu Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej dzieci, młodzieży i osób dorosłych;
  • Szkolenie z Psychoterapii Schematów;
  • Szkolenie z metody Kid Skills;
  • Szkolenie z Dialogu Motywującego;
  • Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach (podstawy);
  • Kurs kwalifikacyjny – przygotowanie pedagogiczne;
  • Studia podyplomowe z Psychologii Transportu;
  • Kursy z zakresu diagnozy, terapii dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera, ADHD.
  • Kursy z zakresu diagnozy trudności szkolnych i emocjonalnych.
  Zakres działań w Poradni:
  • Diagnoza psychologiczna dzieci ze szkół podstawowych;
  • Konsultacje psychologiczne dla rodziców i nauczycieli;
  • Porady wychowawcze dla rodziców;
  • Opieka psychologiczna w szkołach;
  • Prowadzenie warsztatu dla Dobrych Rodziców;
  • Prowadzenie grupy terapeutycznej dla młodzieży;
  • Prowadzenie psychoterapii dzieci i młodzieży (zaburzenia lękowe, depresją, zaburzeniami psychosomatycznymi (np. hipochondria), zespołem stresu pourazowego (PTSD), niska samooceną;
  • Pani Beata Melaniuk uczestniczy w systematycznych superwizjach.
  Psycholog
  mmierzwinska@ppp8.pl
  Ukończone studia:
  • Katolicki Uniwersytet Lubelski JP II – Wydział Nauk Społecznych – Instytut Psychologii
  Kursy/szkolenia:
  • Kurs kwalifikacyjny z terapii pedagogicznej
  • Podyplomowe Studia Coachingu (SWPS)
  • Trening Umiejętności Społecznych – kurs trenerski (Karan)
  Zakres działań w Poradni:
  • diagnoza psychologiczna dzieci w wieku szkolnym
  • porady wychowawcze dla rodziców
  Psycholog
  kmocala@ppp8.pl
 • Specjalista w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży - tytuł nadany przez Ministerstwo Zdrowia
 • Certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (nr 672)
 • Ukończone studia:
  • Uniwersytet Jagielloński- całościowy kurs psychoterapii przy Instytucie Terapii Rodzin Collegium Medicum
  • Uniwersytet Śląski – kierunek psychologia kliniczna zdrowia
  Zakres działań w poradni:
  • przewodniczenie zespołowi terapii psychologicznej;
  • prowadzenie psychoterapii rodzin w parze psychoterapeutycznej;
  • prowadzenie diagnoz, badań psychologicznych, pomocy psychologicznej i psychoterapii dla dzieci i młodzieży;
  • konsultacje z pracownikami placówek współpracujących z Poradnią.
  Pedagog
  dmorawska@ppp8.pl
  Ukończone studia:
  • Studia dzienne magisterskie na kierunku Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza na Wydziale Pedagogicznym przy WSP w Olsztynie
  • Studia podyplomowe w zakresie Logopedii na Uniwersytecie Gdańskim
  • Studia podyplomowe na kierunku Neurologopedia w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie
  • Studia podyplomowe w zakresie Oligofrenopedagogiki w Ateneum – Szkole Wyższej w Gdańsku
  Szkolenia dodatkowe:
  • Certyfikowany Terapeuta Integracji Sensorycznej
  • Trener kinezjologicznego systemu kształcenia i terapii Edukacja przez ruch-kurs trenerski
  • Edukator- kurs kwalifikacyjny przygotowujący do pracy edukatorskiej – Ministerstwo Edukacji Narodowej
  • Trener warsztatu umiejętności psychospołecznych – rekomendacja I stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
  • Szkolenie „Podstawy prowadzenia terapii i edukacji dzieci z autyzmem”
  • Szkolenie „Ruch Rozwijający Bazujący na Pracy Weroniki Sherborne”
  • Szkoła trenerów rekomendowana przez PTP.
  • Szkolenie „Profilaktyka uzależnień”.
  • Studium socjoterapii w Ciechanowie
  • Kurs „Szkoła dla rodziców i wychowawców” w oparciu o koncepcję T. Gordona i książkę A. Faber, E. Mazlish „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, żeby dzieci do nas mówiły w szkole”
  • Kurs dla rodziców i wychowawców w oparciu o książkę A. Faber, E. Mazlish „Rodzeństwo bez rywalizacji”
  • Studia glottodydaktyczne – program wychowania językowego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym opracowany przez B. Rocławskiego
  • Teoria i praktyka terapii psychomotorycznej wg M. Procus i M. Block
  • Metoda projektów badawczych
  • ,,Wspomaganie rozwoju umysłowego oraz kształtowanie umiejętności matematycznych dzieci w wieku przedszkolnym”
  • „Moje sylabki – nauka czytania metodą symultaniczno- sekwencyjną prof. Jagody Cieszyńskiej
  • AAC- Wspomagające i alternatywne metody porozumiewania się osób z poważnymi zaburzeniami komunikacji
  Zakres działań w poradni:
  • terapia pedagogiczna dzieci i młodzieży (gotowość szkolna, nauka czytania, dysleksja).
  • terapia SI oraz diagnoza SI.
  • terapia matematyczna( zajęcia z zakresu wspomagania rozwoju umysłowego oraz kształtowania umiejętności matematycznych dzieci ).
  • diagnoza pedagogiczna uczniów w zakresie specyficznych trudności edukacyjnych( dysleksja, dysgrafia, dysortografia)
  Psycholog
  anazarewska@ppp8.pl
  Ukończone studia:
  • Uniwersytet im. A. Mickiewicza – Wydział Nauk Społecznych, Instytut Psychologii, specjalizacja: psychologia kliniczna,
  • Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli,
  • Pracownia Metod i Szkoleń Psychospołecznych – Studium Pomocy Psychologicznej i Socjoterapii.
  Zakres działań w Poradni:
  • opieka psychologiczna w przedszkolach,
  • diagnoza psychologiczna dzieci w wieku przedszkolnym,
  • porady wychowawcze dla rodziców.
  Pedagog specjalny, terapeuta integracji sensorycznej
  aoleksiak@ppp8.pl
  Ukończone studia:
  • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, kierunek: Pedagogika Specjalna, specjalność: Pedagogika Terapeutyczna i Wczesnoszkolna;
  • Studia podyplomowe Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy, kierunek: Integracja Sensoryczna.
  Ukończone kursy:
  • Warsztaty metodyczne Senso - Psoty - zabawy wspomagające rozwój dziecka w oparciu o teorię SI,
  • Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia, diagnoza - terapia masaż,
  • Trener Grafomotoryki,
  • Szkolenie Diagnoza Procesów SI,
  • Szkolenie Plany terapii SI,
  • Diagnoza różnicowa dzieci ze spektrum autyzmu. Podstawowe założenia pracy metodą SI z dziećmi z autyzmem,
  • Integracja Bilateralna, program szkolny.
  Zakres działań w poradni:
  • Diagnoza i terapia integracji sensorycznej.
  Psycholog, pedagog – terapeuta, logopeda, specjalista ds. prowadzenia terapii metodą Warnkego, filolog języka polskiego, interwent oświatowy, nauczyciel dyplomowany.
  romiecinska@ppp8.pl
  Ukończone studia
  • Uniwersytet Warszawski – filologia polska z przygotowaniem pedagogicznym,
  • Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej – psychologia.
  Ukończone studia podyplomowe i kursy
  • Uniwersytet Warszawski – Podyplomowe Studium Logopedyczne,  
  • Uniwersytet Warszawski – Studia Podyplomowe – w zakresie Wspomagania Dzieci  z Problemami Rozwojowymi,  
  • Wyższa Szkoła Społeczno – Ekonomiczna – Studia Podyplomowe – Terapia Pedagogiczna Dzieci ze Specyficznymi Trudnościami w Uczeniu się,
  • Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli – Wydział Metod i Szkoleń Psychospołecznych  – Studium Pomocy Psychologicznej i Socjoterapii, 
  • Niepubliczna Placówka Edukacji PEN – Program szkoleniowy „Interwencja kryzysowa w oświacie”,
  • Centrum Mediacji PARTNERS POLSKA – szkolenie „Mediacja konfliktów szkolnych i rodzinnych”,
  • Niepubliczna Placówka Edukacji PEN – Kurs doskonalący „Umiejętności pracy                         z grupami dorosłych, młodzieży i dzieci”,
  • Metoda Warnkego – kurs podstawowy – uprawniający do prowadzenia diagnozy i treningu funkcji podstawowych z wykorzystaniem Metody Warnkego.
  • inne z zakresu psychologii, terapii pedagogicznej, logopedii, interwencji oświatowej,
  • Instytut Badań Edukacyjnych – Seminarium Doktoranckie (trzyletnie).
  ———————————————-
  1. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Kielcach – Wydział Zarządzania i Administracji Studia podyplomowe – w zakresie Zarządzania Oświatą
  2. Studio Edukacyjne EKO – TUR BIS Kurs Kwalifikacyjny – Zarządzanie Oświatą.
   Zakres działań w Poradni
  • diagnoza psychologiczna dzieci w wieku przedszkolnym,
  • opieka psychologiczna i monitorowanie procesu rozwojowego dzieci w przedszkolach pod względem poznawczym i emocjonalno – społecznym,
  • zajęcia korekcyjno – kompensacyjne dla dzieci 6.letnich prowadzone na terenie przedszkoli,
  • konsultacje wychowawcze dla rodziców,
  • konsultacje dla nauczycieli,
  • terapia pedagogiczna dla uczniów z trudnościami edukacyjnymi.
  pedagog, specjalista terapii pedagogicznej, terapeuta EEG Biofeedback, specjalista diagnozy i terapii funkcji wzrokowych, doradca zawodowy, instruktor sportowy judo, zoofizjoterapeuta, autorka pomocy dydaktycznych do pracy w zakresie terapii pedagogicznej uczniów starszych, nauczyciel dyplomowany, ekspert awansu zawodowego nauczycieli z listy MEN.
  gpawlik@ppp8.pl
  Ukończone studia:
  • Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego (magister pedagogiki),
  • Podyplomowe Studia Terapii Pedagogicznej Uczniów ze Specyficznymi Trudnościami w Uczeniu się w Wyższej Szkole Społeczno – Ekonomicznej we współpracy z Polskim Towarzystwem Dysleksji,
  • Podyplomowe Studia Orientacji, Poradnictwa i Doradztwa Zawodowego w Instytucie Badań Edukacyjnych,
  • Podyplomowe Studia Polityki i Zarządzania Oświatą na Uniwersytecie Warszawskim,
  • kurs I stopnia Teoria i Praktyka EEG Biofeedback w Neuropsychoterapii prowadzony przez Instytut EEG Biofeedback,
  • Diagnoza i Terapia Funkcji Wzrokowych – Impuls – System, autorski program Bożenny Odowskiej-Szlachcic,
  • szkolenie Ortoptyka – podstawy rehabilitacji i diagnozy,
  • Zoofizjoterapia w Studium Fizjoterapii Zwierząt pod patronatem Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej,
  • uprawnienia instruktora sportowego nadane przez Polski Związek Judo.
  Zakres działań w poradni:
  • terapia pedagogiczna uczniów starszych (prowadzenie zajęć korekcyjno – kompensacyjnych),
  • wstępna ocena cech narządu wzroku – badania przesiewowe funkcji wzrokowych,
  • wstępna ocena słyszenia, w tym badanie przewodzenia powietrznego skriningowym audiometrem Auditest,
  • poradnictwo pedagogiczne dla rodziców uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz dla pełnoletnich uczniów,
  • opieka nad studentami odbywającymi praktyki w Poradni.
  Doradca zawodowy, Pedagog pracy
  kporucznik@ppp8.pl
  Ukończone studia:
  • WSP TWP w Warszawie Pedagogika specjalność: Doradztwo zawodowe,
  • WSP TWP w Warszawie Pedagogika specjalność: Pedagogika pracy,
  • Studia podyplomowe WSP TWP w Warszawie specjalność: Wczesnoszkolna edukacja zintegrowana z Pedagogiką przedszkolną.
  Zakres działań w poradni:
  • diagnoza predyspozycji edukacyjno- zawodowych, mocnych stron, zdolności, analiza potencjału,
  • konsultacje doradcze dla młodzieży,
  • porady rekrutacyjne dla uczniów i rodziców.
  Psycholog
  mrucinska@ppp8.pl
  Ukończone studia:
  • Szkoła Psychoterapii Dialog (w trakcie I roku),
  • Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu specjalizacja: psychologia kliniczna, psychologia pracy,
  • Laboratorium Psychoedukacji: Coaching i Mentoring,
  • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi - Przygotowanie Pedagogiczne,
  • Pozytywna Dyscyplina - Edukator Pozytywnej Dyscypliny.
  Zakres działań w Poradni:
  • Opieka psychologiczna w przedszkolu i szkole,
  • ­Diagnoza psychologiczna dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym,
  • ­­Konsultacje i poradnictwo dla rodziców,
  • Trening Umiejętności Społecznych (TUS),
  • Powadzenie zajęć grupowych.
  Logopeda
  asankowska@ppp8.pl
  Ukończone studia:
  • Uniwersytet Warszawski - Wydział Psychologii i Pedagogiki: pedagogika,
  • Uniwersytet Warszawski - Wydział Polonistyki - Pomagisterskie Studium Logopedyczne,
  • Uniwersytet Warszawski - Wydział Psychologii – Studium Podyplomowe–Profilaktyka Trudności w Nauce,
  • Trener metody Kinezjologia Edukacyjna (wg Dennisona),
  • Trener Art-terapii - w oparciu o podstawy Kinezjologii Edukacyjnej.
  Zakres działań w Poradni:
  • opieka logopedyczna (diagnoza i terapia) nad dziećmi szkół podstawowych,
  • gimnazjalnych, i ponadgimnazjalnych rejonu poradni,
  • kwalifikowanie dzieci na zajęcia terapeutyczne w poradni,
  • udzielanie konsultacji w sprawach diagnozy i terapii logopedycznej psychologom poradni, rodzicom i pracownikom merytorycznym szkół,
  • prowadzenie zajęć dla gimnazjalistów „Kultura żywego słowa”,
  • opieka nad grupą logopedów pracujących w rejonie działania poradni,
  • diagnozowanie i opracowywanie wyników badań dzieci na potrzeby Zespołu Orzekającego.
  Psycholog kliniczny
  eslowinska@ppp8.pl
  Ukończone studia:
  • Uniwersytet im. A. Mickiewicza – Wydział Nauk Społecznych, Instytut Psychologii, specjalizacja: psychologia kliniczna.
  Zakres działań w Poradni:
  • ­Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka,
  • diagnoza rozwoju psychoruchowego i dysfunkcji rozwojowych małego dziecka (0-3 lat),
  • ­profilaktyka zaburzeń rozwoju,
  • ­poradnictwo w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka,
  • ­diagnoza psychologiczna dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym,
  • ­konsultacje dla rodziców.
  Terapeuta integracji sensorycznej
  estanczak@ppp8.pl
  Ukończone studia:
  • Warszawski Uniwersytet Medyczny, II Wydział Lekarski, kierunek fizjoterapia;
  • Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych, Łódź, kierunek Pedagogika ogólna. Kwalifikacje pedagogiczne;
  • Akademia Pedagogiki Specjalnej, Wczesna Interwencja - Pomoc Dziecku i Rodzinie - w zakresie wczesnego wspomaganiu rozwoju dziecka, w tym z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz opieki nad małym dzieckiem - studia podyplomowe.
  Ukończone kursy:
  • PNF podstawowy,
  • PNF rozwijający,
  • SI I stopnia,
  • SI II stopnia,
  • Terapia ręki I stopnia,
  • Terapia ręki II stopnia,
  • Szkolenie podstawowe-Autyzm i Zespół Aspergera,
  • Diagnoza SI małego dziecka w wieku 1-2 lat z uwzględnieniem podejścia fizjoterapeutycznego.
  Zakres działań w poradni:
  • Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju,
  • diagnoza i terapia SI.
  Psycholog
  asulwinska@ppp8.pl
  Ukończone studia:
  • Psychologia – Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
  • Surdopedagogika, Studia Podyplomowe – Wyższa Szkoła Humanistyczno – Ekonomiczna w Łodzi
  • Integracyjny program szkolenia psychoterapeutów – Profesjonalna Szkoła Psychoterapii Instytutu Psychologii Zdrowia PTP w Warszawie
  Zakres działań w poradni:
  • ­diagnoza psychologiczna uczniów szkół podstawowych
  • ­konsultacje i poradnictwo dla rodziców
  • prowadzenie zajęć grupowych
  Psycholog
  eszczesniak@ppp8.pl
  Ukończone studia:
  • Psychologia – Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
  • Pedagogika –  Katolicki  Uniwersytet Lubelski
    Wybrane szkolenia:
   • Studium Pomocy Psychologicznej i Socjoterapii – Ośrodek Metod i Szkoleń Psychospołecznych,
   • Trener Grupowy Treningu Zastępowania Agresji (ART),
   • Zaburzenia psychiczne przejawiające się myślami samobójczymi i zachowaniami autodestrukcyjnymi u młodzieży szkolnej – Ośrodek Rozwoju Edukacji,
   • Trening umiejętności społecznych dzieci i młodzieży z trudnymi zachowaniami – Ośrodek Psychoterapii Behawioralnej SUKCES,
   • w trakcie: Kurs psychoterapii indywidualnej i rodzin ze szczególnym uwzględnieniem problematyki okresu adolescencji (atestowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne) – Krakowska Fundacja Rozwoju Psychoterapii im. Marii Orwid.
   Zakres działań w Poradni:
   • diagnoza psychologiczna dzieci ze szkół podstawowych,
   • konsultacje psychologiczne dla rodziców i nauczycieli,
   • wsparcie psychologiczne dla dzieci ze szkół podstawowych,
   • prowadzenie zajęć grupowych dla uczniów szkół podstawowych,
   • terapia rodzin.
  Pedagog Specjalny
  kszewczyk@ppp8.pl
  Ukończone studia:
  • Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie - Psychologia
  Zakres działań w poradni:
  • przewodnicząca Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju,
  • prowadzenie indywidualnych zajęć  stymulujących rozwój dzieci w ramach ZWWRD,
  • prowadzenie zajęć indywidualnych wspomagających rozwój dzieci,
  • zajęcia indywidualne z pedagogiem specjalnym dla dzieci z opóźnionym rozwojem,
  • współprowadzenie zajęć grupowych "JA W GRUPIE".
  Psycholog
  mszyszka@ppp8.pl
  Ukończone studia:
  • Uniwersytet Warszawski, kierunek: Psychologia, specjalność: Neuropsychologia kliniczna,
  • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego, kierunek: Przygotowanie pedagogiczne dla psychologów (w trakcie).
  Kursy i szkolenia:
  • Diagnozowanie dysleksji rozwojowej,
  • Skala Inteligencji Stanford-Binet 5,
  • Wykorzystanie ADOS-2 w diagnostyce klinicznej,
  • Zachowania trudne u dzieci- interwencja behawioralna,
  • Spokojnie, to tylko złość.
  Zakres działań w Poradni:
  • diagnoza psychologiczna uczniów szkół podstawowych,
  • ­konsultacje psychologiczne dla rodziców,
  • ­­opieka psychologiczna w szkole podstawowej.
  Psycholog
  btkaczynska@ppp8.pl
  Ukończone studia:
  • psychologa (specjalność kliniczna) WSB-NLU w Krakowie,
  • ­pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie,
  • integracja sensoryczna WSB-NLU (studia podyplomowe) w Krakowie.
  • Ukończone kursy i szkolenia:
   • Letnia Szkoła Psychoterapii Dzieci i Młodzieży - Poza Schematami,
   • Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach (TSR) - I stopień,
   • ­KIDS SKILL'S „Dam Radę, Jestem z Ciebie Dumny”,
   • ­Terapia Behawioralna: 3 - modułowy kurs bazowy,
   • AAC – komunikacja wspomagająca i alternatywna - I stopnia,
   • Pozytywna Dyscyplina,
   • Trening Umiejętności Społecznych,
   • Kursy i szkolenia z zakresu diagnozy i terapii dzieci w spektrum autyzmu.
   Zakres działań w Poradni:
   • diagnoza psychologiczna dzieci w wieku przedszkolnym,
   • konsultacje psychologiczne dla rodziców,
   • ­konsultacje i poradnictwo dla rodziców,
   • opieka psychologiczna w przedszkolach,
   • prowadzenie zajęć grupowych z zakresu rozwijania umiejętności społeczno – emocjonalnych.
  Pedagog specjalny
  atymoszuk@ppp8.pl
  Ukończone studia:
  • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - pedagogika specjalna (edukacja i rehabilitacja osób niewidomych i słabowidzących)
  • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Terapia pedagogiczna z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka (studia podyplomowe)
  Kursy doskonalące:
  • kurs kwalifikacyjny z zakresu Oligofrenopedagogiki;
  • stosowana analiza zachowania-kurs I stopnia;
  • kurs terapii ręki;
  • Trening Umiejętności Społecznych (TUS);
  • kursy  z zakresu diagnozy i terapii dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera.
  Zakres działań w Poradni:
  • Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka;
  • diagnoza pedagogiczna dziecka w wieku przedszkolnym;
  • prowadzenie indywidualnej terapii dzieci;
  • poradnictwo w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka.
  Psycholog
  kwalendziuk@ppp8.pl
  Ukończone studia:
  • ­Katolicki Uniwersytet Lubelski JP II – Wydział Nauk Społecznych – Instytut Psychologii, specjalizacja: kliniczna, osobowości, zdrowia i psychoterapii,
  • ­Uniwersytet Warszawski - Studia Podyplomowe: Trener Umiejętności Poznawczych,
  • Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach (I stopień),
  • CM Partners Polska – Mediacja konfliktów szkolnych i rodzinnych.
  Zakres działań w Poradni:
  • ­diagnoza psychologiczna uczniów szkół podstawowych,
  • ­opieka psychologiczna w szkołach,
  • ­konsultacje i poradnictwo dla rodziców,
  • ­mediacje,
  • praca w Zespole Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
  • prowadzenie zajęć grupowych: Nieśmiałki, Trening Twórczego Myślenia.
  Psycholog
  jwinczewska@ppp8.pl
  Ukończone studia:
  • Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, specjalność: psychologia kliniczna (studia magisterskie)
  • Uniwersytet Warszawski - Zarządzanie (studia licencjackie)
  • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi - Przygotowanie pedagogiczne (studia podyplomowe)
  Kursy i szkolenia:
  • Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach (I stopień)
  • Uzależnienia z perspektywy TSR
  • Mutyzm wybiórczy (I stopień)
  • Automasaż powięziowy
  Zakres działań w Poradni:
  • Diagnoza psychologiczna uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych
  • Wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży
  • Konsultacje z rodzicami
  • Opieka psychologiczna w szkołach
  Nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, terapeuta pedagogiczny, terapeuta SI i TUS, trening wybiórczości pokarmowej
  azielinska@ppp8.pl
  Ukończone studia:
  • Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie -magister pedagogiki szkolnej i przedszkolnej z elementami logopedii,
  • Studia podyplomowe: Terapia pedagogiczna, Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych w Łodzi,
  Kursy i szkolenia:
  • Neurofizjologiczne podstawy Integracji Sensorycznej, I stopień SI,
  • Diagnoza i terapia Integracji Sensorycznej- uprawnienia do diagnozowania zaburzeń integracji sensorycznej oraz planowanie i prowadzenie terapii,
  • Trening Umiejętności Społecznych" (TUS),
  • Trening jedzenia,
  • Stymulacja funkcji wzrokowych, słuchowych, motorycznych i poznawczych,
  • Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce wg programu integracji odruchów pierwotnych dr Sally Goddard.
  Zakres działań w poradni:
  • Diagnoza i terapia integracji sensorycznej

  Pracownicy administracji