Szanowni Państwo,

w dniach 26 sierpnia 2024 – 7 września 2024 r. można składać wniosek o przyjęcie na zajęcia terapii pedagogicznej w roku szkolnym 2024/2025.
Do wniosku należy dołączyć kopię jednego z niżej wymienionych dokumentów:
opinia psychologiczno – pedagogiczna, diagnoza nauczycielska z zaleceniem do zajęć terapii pedagogicznej, informacja o wynikach badania pedagogicznego, informacja o wynikach badania zaburzeń przetwarzania słuchowego.

Kolejność składania wniosków nie jest istotna.
Wnioski rozpatrywać będzie Komisja Rekrutacyjna w drugim tygodniu września.
Wyniki będą przekazywane wyłącznie drogą mailową (prosimy o wyraźne zapisywanie adresu mailowego we wniosku).
Szczegóły dotyczące godzin, terminu i formy zajęć dzieci przyjętych na terapię będą ustalane w rozmowie telefonicznej z terapeutą pedagogicznym.
Wnioski rozpatrzone negatywnie będą przechowywane przez rok od daty wpłynięcia. Po tym czasie będą zniszczone.