ZESPÓŁ WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA

Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju mieści się  w  Oddziale Postdiagnostycznym Poradni przy ul. Kaspijskiej 16 A.

Celem pracy zespołu jest pobudzanie psychoruchowego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego rozwoju dziecka, od chwili wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia nią  do czasu podjęcia nauki szkolnej.

 Zakres zadań  zespołu obejmuje:

 • pogłębioną diagnozę  rozwoju dziecka (psychologiczną, pedagogiczną, neurologopedyczną, integracji sensorycznej),
 • terapię wspomagająca rozwój (indywidualne zajęcia z psychologiem, pedagogiem, terapeutą SI czy neurologopedą ,
 • wsparcie psychologiczne rodziców,
 • zajęcia grupowe „Na huśtawce w świat słów” – zajęcia stymulujące rozwój mowy z wykorzystaniem ćwiczeń z zakresu SI (poza okresem pandemii).

Zajęcia terapeutyczne oraz spotkania konsultacyjne dla rodziców prowadzą:

 • mgr Renata Sikorska – psycholog, terapeuta SI,
 • mgr Elżbieta Słowińska – psycholog, przewodnicząca zespołu,
 • mgr Adriana Tymoszuk – pedagog specjalny,
 • mgr Agnieszka Fajkowska – neurologopeda,
 • mgr Beata Romanowska – neurologopeda,
 • mgr Ewelina Stańczak – terapeuta SI.

Zajęcia odbywają się cyklicznie, w określonym wymiarze godzin, prowadzone są zróżnicowanymi metodami na  podstawie opracowanego przez specjalistę Indywidualnego Programu Terapeutycznego (IPT).

 Z zajęć wspomagających rozwój  skorzystać mogą dzieci posiadające Opinię o potrzebie Wczesnego Wspomagania Rozwoju określającą specyfikę rozwoju dziecka.

Opinie o potrzebie Wczesnego Wspomagania Rozwoju wydają zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych, w tym w poradniach specjalistycznych –  na wniosek rodzica lub opiekuna prawnego dziecka.

Kto może otrzymać Opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju ? Opinię może otrzymać  każde dziecko, którego rozwój psychomotoryczny jest znacznie opóźniony,  a szczególnie:

 1. dziecko niesłyszące ;
 2. dziecko słabosłyszące;
 3. dziecko niewidome;
 4. dziecko słabowidzące;
 5. dziecko z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją;
 6. dziecko z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim;
 7. dziecko z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym;
 8. dziecko z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera;
 9. dziecko z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Wczesne wspomaganie rozwoju  danego dziecka organizuje się w jednym zespole, który ma możliwość realizacji  wskazań zawartych w opinii.

Zasady przyjęcia dzieci na zajęcia WWRD w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 8 w Warszawie:

 1. Zapisy na zajęcia WWRD prowadzone są w sekretariacie Poradni przy ul. Kaspijskiej 16 a, w okresie styczeń – czerwiec każdego roku.
 2. Rodzic zobowiązany jest dostarczyć do sekretariatu: wniosek o przyjęcie dziecka oraz xero opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka ( wzór wniosku o przyjęcie dziecka na zajęcia dostępny jest na stronie internetowej ppp8.pl oraz w sekretariacie Poradni przy ul. Kaspijskiej 16 A).
 3. Nabór na zajęcia terapeutyczne WWRD odbywa się w końcu czerwca.
 4. Na podstawie złożonych dokumentów zespół WWRD rozpatruje wnioski i określa listę osób przyjętych na zajęcia.
 5. Informacje o przyjęciu dziecka na zajęcia – przekazują terapeuci zespołu WWRD jednocześnie ustalając z rodzicem harmonogram zajęć.
 6. W przypadku wolnych miejsc rekrutacja jest możliwa w trakcie całego roku.

Procedury rekrutacyjne ZWWRD

 WARSZAWSKI SYSTEM WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA

Link do listy 41 Zespołów